كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اطلاعیه
قابل توجه كليه دانشجويان محترم امكان حذف و اضافه از تاريخ 97/12/1 الي 97/12/12 در سامانه ي گلستان

امكان حذف و اضافه از تاريخ 97/12/1 الي 97/12/12 در سامانه ي گلستان از مسير زير فعال مي باشد:

 ثبت نام ------> عمليات ثبت نام------->ثبت نام اصلي

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر